Slide 현 CEO 박부일 회장
대도통상 설립
CONTACT US
100% 만족을 주는 기업, 다다씨앤씨와 만나보세요
CONTACT US
CONTACT US
서울 구로구 디지털로 272 한신아이티타워 211호
211 ho, 272, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
대표번호 : 02-6949-0993
영업 : 010-2428-7585 (pdbyon@e-dada.com)
관리 : 070-5147-7053(book1464@e-dada.com)
서울 구로구 디지털로 272
한신아이티타워 211호
대표번호 : 02-6949-0993
영업 : 010-2428-7585
(pdbyon@e-dada.com)
관리 : 070-5147-7053
(book1464@e-dada.com)